centymetr wokół drzewa

Wykonywanie dokumentacji

W ramach usług utrzymania zieleni zapewniamy również organizację wszystkich formalności związanych z wykonaniem dokumentacji. Zapewniamy pomoc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych wniosków – oferujemy również możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Pośredniczymy m.in. w uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (np. w przypadku drzew rosnących na terenach zabytkowych i chronionych). Nasze usługi obejmują także sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów uwzględniającej podanie gatunku, wysokości i średnicy oraz zawarcie koniecznych uwag. Na potrzeby realizacji konkretnego przedsięwzięcia zapewniamy również pomoc w interpretacji poszczególnych art. Ustawy o ochronie przyrody i innych mających zastosowanie aktów prawnych.

 

Jak odbywa się usuwanie drzew z terenów zabytkowych?

Ponieważ usuwanie drzew z terenu obiektów zabytkowych obwarowane jest przepisami, za których nieprzestrzeganie grozi kara, należy przeprowadzić procedurę zgodnie z obowiązującym prawem. Usuwanie drzew z terenów nieruchomości zabytkowych to operacja wymagająca dwóch pozwoleń uzyskanych od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pierwsze z nich wydawane jest w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Drugie pozwolenie wynika natomiast z regulacji zawartych w przepisach ustawy o ochronie przyrody. Odstępstwem od obowiązku uzyskania zezwolenia koniecznego w przypadku planowych prac modernizacyjnych jest konieczność usuwania zieleni spowodowana nieprzewidzianymi siłami natury. Wówczas – inaczej niż w przypadku planowanych działań konserwatorskich -nie jest konieczne występowanie o pisemne pozwolenie konserwatora, a wystarczy jedynie zgoda ustna.